TRANG CHỦ / NĂM A (page 28)

NĂM A

Tháng Mười Hai, 2016

 • 8 Tháng Mười Hai

  Video: Giảng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (2014)

  Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su

 • 5 Tháng Mười Hai

  Nghe giảng lễ Chúa nhật II Mùa Vọng năm A (2016)

  Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa.

 • 3 Tháng Mười Hai

  Nghe giảng Chúa nhật II mùa vọng năm A (2013)

  Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng : "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần." Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới : Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi...

Tháng Mười Một, 2016

Tháng Năm, 2016

 • 20 Tháng Năm

  Video giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm C (2013)

  Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.

Tháng Một, 2016

 • 7 Tháng Một

  Nghe giảng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (2016)

  Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 • 2 Tháng Một

  Nghe giảng Chúa nhật II Mùa Vọng năm A (2016)

  – Nghe giảng Chúa nhật II mùa Vọng năm A (2010) – Nghe giảng chúa nhật II mùa vọng năm B (2011 và 2014) – Nghe giảng Chúa nhật II mùa vọng năm A (2013) + Video – Nghe giảng Chúa nhật II Mùa Vọng năm C (2012 và 2015) + Video (2015) – Nghe …