Thánh Lễ: Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên và Lễ Vọng Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả (23.06.2021)

 

 

\

 

Ca nhập lễ

Chúa là sức mạnh của dân Chúa,

là thành trì cứu độ

cho Đấng Người đã xức dầu tấn phong.

Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài,

trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả

dẫn dắt nâng niu đến muôn đời.

Bài đọc 1: St 15,1-12.17-18

Ông Áp-ra-ham đã tin Thiên Chúa, và vì thế được kể là người công chính. Đức Chúa lập giao ước với ông.

Bài trích sách Sáng thế.

Một hôm, có lời Đức Chúa phán với ông Áp-ram trong một thị kiến rằng : “Hỡi Áp-ram, đừng sợ, Ta là khiên che thuẫn đỡ cho ngươi ; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn.”  Ông Áp-ram thưa : “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì ? Con ra đi mà không con cái, và người thừa tự gia đình con là Ê-li-e-de, một người Đa-mát.”  Ông Áp-ram còn nói : “Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi ; và một gia nhân của con sẽ thừa kế con.”  Và đây có lời Đức Chúa phán với ông rằng : “Kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi.”  Rồi Người đưa ông ra ngoài và phán : “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không.” Người lại phán : “Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó !”  Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính.

Người phán với ông : “Ta là Đức Chúa, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi thành Ua của người Can-đê, để ban cho ngươi đất này làm sở hữu.”  Ông thưa : “Lạy Đức Chúa, làm sao mà biết là con sẽ được đất này làm sở hữu ?”  Người phán với ông : “Đi kiếm cho Ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một chim gáy và một bồ câu non.”  Ông kiếm cho Người tất cả những con vật ấy, xẻ đôi ra, và đặt nửa này đối diện với nửa kia ; còn chim thì ông không xẻ.  Mãnh cầm sà xuống trên các con vật bị giết, nhưng ông Áp-ram đuổi chúng đi.

Lúc mặt trời gần lặn, thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông Áp-ram ; một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bỗng ập xuống trên ông.

Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi.  Hôm đó, Đức Chúa lập giao ước với ông Áp-ram như sau :

“Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này,
từ sông Ai-cập đến Sông Cả, tức sông Êu-phơ-rát.”

Đáp ca

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người,
vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân.Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa,
và suy gẫm mọi kỳ công của Người.

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

Hãy tự hào vì danh thánh Chúa,
tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ.Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người,
chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,
những dấu lạ và những quyết định Người phán ra,hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa,
con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn !

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi,
nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ !Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham,
đã đoan thệ cùng I-xa-ác.

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 7,15-20

Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em ; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.  Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay là hái vả trên cây găng ?  Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây sâu thì sinh quả xấu.  Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt.  Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa.  Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.”

Ca hiệp lễ

Lạy Chúa,

muôn loài ngước mắt trông lên Chúa

và chính Ngài đúng bữa cho ăn.


THÁNH LỄ VỌNG

SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ

Ca nhập lễ

Cậu bé này sẽ thành vĩ nhận trước mặt Chúa, và ngay khi còn trong lòng mẹ, cậu đã đầy ơn Thánh thần. Nhiều người sẽ được hoan hỷ ngày cậu ấy chào đời.

Bài đọc 1: Gr 1,4-10

Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi.

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

Thời vua Giô-si-gia-hu, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng :

“Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ,
Ta đã biết ngươi ;
trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi,
Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.”

Nhưng tôi thưa : “Ôi ! Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói !”

Đức Chúa phán với tôi : “Đừng nói ngươi còn trẻ !
Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi ;
Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói.
Đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi”,
– sấm ngôn của Đức Chúa.
Rồi Đức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán :
“Đây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi.
Coi, hôm nay Ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước,
để nhổ, để lật, để huỷ, để phá, để xây, để trồng.”

Đáp ca

Đ. Chúa đã kéo con ra khỏi lòng mẹ.

Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa,
xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con,
ghé tai nghe và thương cứu độ.

Đ. Chúa đã kéo con ra khỏi lòng mẹ.

Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con,
núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài.aLạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ.

Đ. Chúa đã kéo con ra khỏi lòng mẹ.

Lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi,
lạy Thiên Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng
ngay từ độ thanh xuân.abTừ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài,
Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ.

Đ. Chúa đã kéo con ra khỏi lòng mẹ.

Miệng con công bố Ngài chính trực,
suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa,
con đã được Ngài thương dạy dỗ.
Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.

Đ. Chúa đã kéo con ra khỏi lòng mẹ.

Bài đọc 2: 1 Pr 1,8-12

Các ngôn sứ đã nghiên cứu tìm hiểu ơn cứu độ.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ.

Anh em thân mến, tuy không thấy Đức Giê-su Ki-tô, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang,  bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người.

Các ngôn sứ đã nghiên cứu tìm hiểu ơn cứu độ này, và đã tuyên sấm về ân sủng dành cho anh em.  Thần Khí Đức Ki-tô ở nơi các ngài, đã báo trước những đau khổ dành cho Đức Ki-tô, và vinh quang đến sau những đau khổ đó, nên các ngài đã tìm hiểu xem Thần Khí muốn cho thấy việc đó xảy ra vào thời nào, trong hoàn cảnh nào.  Thiên Chúa đã mặc khải cho các ngài biết là các ngài có phận sự truyền đạt thông điệp ấy, không phải cho chính mình, mà là cho anh em. Đó là thông điệp mà nay các người giảng Tin Mừng đã loan báo cho anh em, nhờ tác động của Thánh Thần là Đấng đã được cử đến từ trời. Chính các thiên thần cũng ước mong được tìm hiểu kỹ lưỡng thông điệp ấy.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ông Gio-an đến làm chứng cho Ánh Sáng, để chuẩn bị lòng dân sẵn sàng đón Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 1,5-17

Vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a ; vợ ông tên là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron.  Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì.  Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi, và cả hai đều đã cao niên.

Vậy một ngày kia ông Da-ca-ri-a đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông.  Theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Đền Thờ của Đức Chúa.  Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài.

Bấy giờ một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án.  Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối, và phát sợ.  Nhưng sứ thần bảo ông : “Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin : bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an.  Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời.  Vì em sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Em sẽ không uống rượu và thức có men. Em sẽ được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ.  Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ.  Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để đưa tâm hồn cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa.”

Ca hiệp lễ

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en

đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *