TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA (page 116)

CHIA SẺ LỜI CHÚA

Hồng ân của Chúa (19.12.2015)

Thiên Chúa thượng trí vô song, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin; Ngài ban phát hồng ân không theo đường lối của con người, nhưng Ngài sẽ làm cho con người được vui thỏa, hạnh phúc theo cách thức, đường lối của Ngài.

Đọc thêm