Thần Đô Huyền Nhiệm

Thần Đô Huyền Nhiệm – Mừng Kỷ Niệm Đời Chúa

Nhưng rắn già hoả ngục vẫn gắng công cản ngăn những ân sủng hạnh phúc này. Không thể làm hư hỏng được các thể chế của Giáo hội, nên nó mới dùng những xảo kế quỷ quyệt làm cho các thể chế ấy nên vô ích cho phần đông giáo hữu và còn đảo ngược các thể chế ấy, để họ phải trừng phạt nặng hơn.

Đọc thêm