GIẢNG LỄ 2014

Nghe giảng Chúa nhật XXIX thường niên năm A (2011, 2014, 2017, 2020)

Nghe giảng Chúa nhật XXIX thường niên năm A (2011-2014)

Người nói : "Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế !" Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ : "Hình và danh hiệu này là của ai đây ?" Họ đáp : "Của Xê-da." Bấy giờ, Người bảo họ : "Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."  

Đọc thêm