TRANG CHỦ / NĂM B / GIẢNG LỄ 2015 (page 5)

GIẢNG LỄ 2015

Tháng Tám, 2018

Tháng Bảy, 2018

 • 31 Tháng Bảy

  Nghe giảng Chúa nhật XVII thường niên năm B (2018)

  Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi."

 • 30 Tháng Bảy

  Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm B (2018)

  Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy.

 • 26 Tháng Bảy

  Nghe giảng Chúa nhật XVII thường niên năm B (2015)

  Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi."

 • 22 Tháng Bảy

  Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm B (2015)

  Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy.

 • 21 Tháng Bảy

  Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm B (2018)

  Chúa Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một...  Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

 • 13 Tháng Bảy

  Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm B (2015)

  Chúa Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một...  Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

 • 6 Tháng Bảy

  Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm B (2015)

  Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 

Tháng Sáu, 2018

 • 30 Tháng Sáu

  Nghe giảng Chúa nhật XIII thường niên năm B (2015)

  Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Talitha kum", nghĩa là: "Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!"

 • 18 Tháng Sáu

  Nghe giảng Chúa nhật XII thường niên năm B (2015)

  Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”