Giới thiệu tổng quát Huynh đoàn Đa Minh (7/8)

Bài 07 :
CHỨC NĂNG VỊ LINH HƯỚNG

I. KHÁI NIỆM

Người giáo dân trong một giáo xứ ngoài việc được chủ chăn hướng dẫn chung về phần thiêng liêng, nếu họ tham gia vào một tổ chức đạo đức nào đó của giáo xứ, họ còn được các vị chủ chăn hướng dẫn riêng về mục đích của đoàn thể ấy. Riêng Huynh đoàn giáo dân Ða Minh còn cần đến sự quan tâm hướng dẫn của các vị chủ chăn hơn nữa. Thật vậy, ơn gọi và sứ vụ của người giáo dân Ða Minh là nên thánh và thực thi việc tông đồ giữa đời bằng cách xây dựng Giáo hội ngay trong lòng Giáo xứ, Giáo hạt và Giáo hội địa phương. Công việc này rất cần đến sự hỗ trợ tích cực của các vị chủ chăn. Kinh nghiệm cho thấy có những giáo dân thiếu sự dẫn dắt về đạo lý, giáo huấn về con đường nên thánh . đã đi vào chỗ lầm lạc hoặc thiếu sự hiệp thông với Giáo hội.

Vì vậy, Luật Sống giáo dân Ða Minh qui định rõ: “Mỗi huynh đoàn và mỗi liên huynh cần có một vị linh hướng. Vị này sẽ giúp anh chị em về các vấn đề đạo lý, đời sống thiêng liêng và thúc đẩy họ hăng say sống ơn gọi”(xc. Qc. 84. II).

Khi thành lập huynh đoàn, Dòng và huynh đoàn phải xúc tiến ngay việc thỉnh nguyện vị linh hướng. Huynh đoàn thỉnh nguyện cha xứ và liên huynh thỉnh nguyện cha quản hạt (Qc, số 84, I)

Khi cha quản hạt hoặc cha xứ ngăn trở không đảm nhiệm chức vụ linh hướng, có thể ủy nhiệm cho một linh mục làm linh hướng hay cử một tu sĩ nam hoặc nữ làm trợ úy.

pt_bpv2015c.jpg

II.CHỨC NĂNG

  1. Hướng dẫn anh chị em giáo dân Ða Minh về các vấn đề đạo lý, đời sống thiêng liêng và thúc đẩy họ hăng say sống tinh thần ơn gọi (xc. LC. 21c; Qc, số 84. II)
  2. Cùng với đoàn trưởng cử hành nghi thức thâu nhận và tuyên hứa của các đoàn viên. (xc. LC. 16,17; Qc, số 84. IV).
  3. Thay mặt Bề Trên Giám Tỉnh nhận lời tuyên hứa của đoàn trưởng (xc. LC. 17; Qc, số 84. III). Thông thường các đoàn viên tuyên hứa trước sự hiện diện của cha chủ sự và vị đoàn truởng đại diện Bề Trên Tổng quyền Dòng. Tuy nhiên, khi chính đoàn trưởng tuyên hứa, vị linh hướng sẽ thay mặt Bề Trên Tổng quyền nhận lời tuyên hứa của đoàn trưởng.
  4. Hướng dẫn Ban Phục vụ trong các giai đoạn tuyển chọn người gia nhập và tiến cấp trong huynh đoàn. Vì không ai biết rõ con chiên mình bằng chủ chăn.

Có thể xác quyết rằng huynh đoàn chỉ có thể tiến triển về mặt đạo đức, tích cực trong sứ vụ tông đồ – và thực sự trở thành một cộng đoàn yêu thương và bình an là nhờ vào vị linh hướng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *