Luân lý chuyên biệt 22: Các phẩm chất của đức ái

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 22: Các phẩm chất của đức ái

Con người phải yêu mến Thiên Chúa hơn tất cả và trên tất cả mọi tạo vật (Đnl 6, 5; Mt 22, 36-38; Mc 12, 30; Lc 10, 27). Và đây là giới răn đầu tiên và lớn nhất. Lòng yêu mến Thiên Chúa phải lớn hơn tình yêu dành cho cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, và lớn hơn cả chính mạng sống của mình nữa (Mt 10, 37; Lc 14,26). Chỉ có một tình yêu tuyệt đối như vậy mới xứng đáng với Thiên Chúa, bởi vì một vật càng hoàn hảo thì cáng xứng đáng và có quyền được yêu mến. Do đó Thiên Chúa vô cùng đáng yêu và vô cùng đáng được yêu.