Sách tháng Đức Bà: Ngày VI – Về quyền thế và lòng từ ái Ðức Mẹ

Chúa Giêsu đã đặt Ðức Mẹ làm Mẹ các giáo hữu, đồng thời đã ban quyền thế và từ ái cho Người.

Ðức Mẹ rất có quyền thế trước mặt Thiên Chúa, vì Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Chức Người càng cao thì quyền thế người càng mạnh. Chúa Giêsu là Vua cả trời đất, được toàn quyền trên trời dưới đất, thì Ðức Mẹ là Nữ  Vương cũng được toàn quyền như vậy. Ðức Mẹ cũng quyền thế như Chúa Giêsu, chỉ khác sự này: Chúa Giêsu tự mình vốn quyền thế cao cả, còn Ðức Mẹ được quyền ấy ở nơi Chúa Giêsu. Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nên Chúa Giêsu đã ban quyền thế xứng đáng chức vị của Người. Nên Ðức Mẹ quyền thế cao cả, muốn sự gì thì Chúa Giêsu cũng ưng cho.

Có một lần bà Thánh Brigitta nghe thấy Chúa Giêsu nói với Mẹ rằng: “Mẹ muốn sự gì, hãy xin thì sẽ được. Khi ở thế gian Con xin sự gì cùng Mẹ, Mẹ cũng cho. Ngày nay về trời Con từ chối Mẹ sao được! Mẹ muốn sự gì hãy xin thì sẽ được”.

Vì Ðức Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, nên khi xin sự gì cùng Ðức Chúa Giêsu thì như Mẹ truyền cho Con vậy. Vì xưa còn ở thế gian Người đã vâng lời Ðức Mẹ, thì ngày nay ở trên trời Người cũng vâng lời Ðức Mẹ như vậy. Xin Mẹ hộ giúp chúng con đang khi vượt biển thế gian, khỏi sóng gió bão táp và đưa chúng con về tới bến bình an.

 Thánh Tích :

Ðây là một tích chứng của ma quỉ về quyền thế cao cả của Ðức Mẹ.

Thánh Đa Minh, ngày bắt đầu truyền bá phép lần hạt Mân côi trong nước Pháp, bị nhiều người phản đối một cách mãnh liệt. Họ cho là những kinh ấy chỉ dành riêng cho đàn bà con gái. Nhiều người tìm cách phá đổ. Ở Carcassô cũng có một người ra mặt phản đối ông thánh. Chẳng may anh ta bị quỉ ám, anh ta xông xáo mọi nơi đánh đấm mọi người, suốt ngày tru trếu lăn lộn.

Người ta bắt đem đến cùng thánh Đa Minh, xin người trừ quỉ. Thánh Đa Minh được dịp để làm sáng danh Ðức Mẹ,người lấy tên Thiên Chúa mà hỏi quỉ rằng: “Trên trời, đừng kể Thiên Chúa Ba Ngôi, còn đấng nào mày sợ hãi hơn cả”. Quỉ liền tru trếu van lạy xin ông thánh ấy: “Người muốn biết thì tôi xin thưa cho mình người, chứ đừng bắt tôi xưng hô trước mặt công chúng, vì nguy khốn cho chúng tôi lắm”.

Thánh Đa Minh quỳ xuống nguyện rằng: “Lạy Mẹ, Mẹ truyền cho thần dữ này xưng ra điều con hỏi, để mọi người được biết”. Thần dữ lại xin người rằng: “Chúng tôi xin người đừng bắt buộc chúng tôi nữa. Chúng tôi chẳng nói người cũng đã biết; vả lại đã có thiên thần sẽ bảo người, chúng tôi chỉ là những kẻ dối trá”.

Thánh Đa Minh lại quỳ xuống cầu nguyện. Bỗng thấy Ðức Mẹ hiện xuống. Thần dữ khiếp kinh kêu la: “Ớ thù địch, sao đến đây bắt chúng tôi xưng ra những điều làm nguy khốn chúng tôi”. Rồi thần dữ lại la to hơn: “Ớ mọi người, hãy nghe lời này: Ðức Mẹ rất thánh là Mẹ Thiên Chúa đủ quyền thế giữ gìn mọi người khỏi lửa hỏa ngục. Ai hết lòng sùng kính Người thì thoát khỏi tay chúng tôi. Nếu chẳng có Người, thì nhiều người đã phải hư đi. Người yêu thương và phù hộ cho những người siêng năng lần hạt Mân côi”. Nói đoạn, thần dữ ra khỏi người ấy. Người ta thấy thần dữ xưng hô quyền thế Ðức Mẹ thì thêm lòng cậy trông kính mến Người, và siêng năng lần hạt hơn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *