TRANG CHỦ / GIỚI TRẺ (page 9)

GIỚI TRẺ

Tìm hiểu Bài hát trong sinh hoạt

Gây dựng bầu khí: Nhanh chóng tạo được bầu khí vui tươi. Chuyển tải ý nghĩa: chuyển ý nghĩa chủ đề, bài học giáo dục. Hỗ trợ giảng dạy: phương tiện sư phạm huấn giáo đạt hiệu năng.

Đọc thêm