GIẢNG LỄ 2016

Nghe giảng Chúa nhật XXV thường niên năm C (2019, 2016, 2013, 2010)

Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. .. "Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ ... Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được."

Đọc thêm