Ngày 28.09.2015: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên

THỨ HAI: 28.09.2015
Lc 9, 46 – 50

 

1. Ghi nhớ: Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất”. (Lc 9, 48)

2. Suy niệm: Trong quan niệm của con người, người lớn là người có nhiều tuổi, có chức quyền lớn hơn, có nhiều địa vị hơn….và với quan niệm đó người lớn được nhiều đặc quyền, đặc lợi đi kèm theo, được phục vụ, được ăn trên ngồi trốc, được người ta nể trọng. Vì thế ai cũng muốn mình làm lớn, các môn đệ của Chúa Giêsu ngày xưa cũng vậy, thích được làm lớn, thích được người ta phục vụ.

Còn Chúa Giêsu, Người sửa đổi quan niệm làm lớn là phải phục vụ phải trở nên nhỏ bé trước anh em mà Chúa Giêsu đưa hình ảnh phục vụ em nhỏ để cho các môn đệ thấy được rằng phục vụ em nhỏ thì không có gì được đáp lợi, vì thế phải là phục vụ vô điều kiện.

Như vậy, làm lớn trước mặt Thiên Chúa không phải là làm cho mình lớn mà là để tình yêu của Thiên Chúa lớn hết sức có thể trong con người chúng ta bằng cách học nơi Thầy Chí Thánh Giêsu mà phục vụ hết cả sức mình mình.

3. Sống Lời Chúa: Thực hành việc bác ái trong cuộc sống mà không mong được đền đáp.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúaong cuộc sống ai cũng muốn mình được nể trọng, được phục vụ. Nhưng xin cho chúng con biết theo gương Chúa Giêsu mà phục vụ anh chị em đồng loại.