TRANG CHỦ / GIA ĐÌNH ĐA MINH (page 26)

GIA ĐÌNH ĐA MINH

Người giáo dân Đa Minh với việc Giảng Thuyết (2/3)

Ý tưởng về gia đình Đa Minh, cho phép ta nối kết các chiều kích đó lại, cùng với nữ đan sĩ, nam nữ tu hoạt động, huynh đoàn giáo dân cũng như huynh đoàn linh mục, nhân danh việc rao giảng Tin Mừng, là sứ vụ chung phục vụ Nước Trời, trong sự tôn trọng và tính độc lập của mỗi ơn gọi riêng.

Đọc thêm

Thánh Đa Minh, chân dung người cha (15/15)

Anh em thân mến, tùy theo khả năng hãy bước theo dấu Chân Cha chúng ta, đồng thời dâng lời tạ ơn Đấng Cứu Độ đã ban cho tôi tớ Người, trên đường họ đi, có một vị thủ lãnh đã sinh ra chúng ta một lần nữa theo ánh sáng đời sống thánh thiện của người.

Đọc thêm