HUYNH ĐOÀN

Xin Chào : Welcome to General Chapter OP 2019

Xin cho Tổng hội luôn nhắc nhở mọi thành phần trong Gia đình Đa Minh rằng : chúng ta phải trở thành môn đệ của Chúa Kitô bằng cách cẩn thận đón nhận lời của Người, và gìn giữ với một trái tim trung thành.

Đọc thêm