NĂM B

Nghe giảng Chúa nhật XXXII thường niên năm B (2009, 2012, 2015, 2021)

Nghe giảng Chúa nhật XXXII thường niên năm B (2009, 2012 và 2015)

"Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."

Đọc thêm