Thần Đô Huyền Nhiệm – Đầu thai vô nhiễm

Mục Lục

Phần Thứ Nhất: CUỘC ĐỜI ẨN DẬT

 

4. ĐẦU THAI VÔ NHIỄM

Theo cách nói của chúng ta: Khi mọi sự đã sẵn sàng để Ngôi Lời xuống thế làm Người, Ba Ngôi Thiên Chúa trao đổi với nhau: “Đã tới thời giờ thực hiện quyết định đời đời của Chúng Ta về việc sáng tạo Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể. Người Mẹ đó phải là một kỳ công do quyền năng vô cùng của Chúng Ta thực hiện, một kiệt tác làm Chúng Ta hài lòng, một hình ảnh hoàn hảo nhất của Thần tính Chúng Ta. Rắn hoả ngục không thể làm cách nào phun được nọc độc của nó tới Người. Tuyệt đối cần thiết là Người Nữ được sử dụng vào việc Nhập Thể ấy không vương chút bợn nhơ nào…Người Nữ đó phải được trang điểm bằng toàn thể thánh thiện, toàn thể trọn lành. Sự kiện này còn đáng quý hơn sự kiện Người làm Mẹ nữa. Nhưng vì Ngôi-Lời-làm-Người phải chịu nhục nhã, chịu đau khổ để cứu chuộc thế gian, nên Người Nữ ấy cũng đồng công vào đó hết lòng hết sức”.

Chúa Ba Ngôi tỏ cho các thiên thần rằng: Người Nữ ngày trước họ thấy mặc mặt trời sắp sửa được sáng tạo để mang Đấng Thủ Lãnh và Cứu Chuộc đến cho thụ tạo. Các thiên thần liền phủ phục trước Thiên Chúa, chúc tụng Ngài về định lệnh ấy. Họ tâu lên Thiên Chúa: “Xin Chúa đoái thương sử dụng chúng con vào việc liên quan đến mầu nhiệm vĩ đại này, vào việc phòng vệ Đức Nữ Ưu Tuyển của Chúa mặc dầu chúng con không xứng đáng. Xin cho chúng con được nên hoàn thiện hơn nữa để phụng sự Đức Nữ Vương tuyệt diệu của chúng con!”

Lúc đó, Thiên Chúa chỉ định những thiên thần Ngài cho tham dự vào sứ mạng phụng sự Đức Nữ. Trong mỗi cấp, Ngài chọn một trăm vị. Thêm vào đó, Ngài tuyển thêm mười hai vị khác mặc hình người phục vụ Mẹ. Các vị này đều mang những dấu hiệu diễn tả việc Cứu Chuộc. Ngoài ra, Ngài lại ra lệnh cho mười tám vị khác trong những vị cao cả nhất làm sứ giả cho Ngài bên cạnh Mẹ. Sau cùng, Ngài uỷ cho 70 vị luyến thần mĩ lệ nhất nhiệm vụ truyền thông với Đức Nữ Vương như họ vẫn truyền thông cho nhau, và nâng đỡ Đức Nữ Vương trong những cơn thử thách bằng cách làm linh hoạt thêm những ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa nơi Trái Tim Mẹ.

Như vậy, Mẹ Maria có một số thiên thần hầu cận là một nghìn vị. Đặc ân được làm hầu cận Mẹ đối với mỗi vị là phần thưởng nhiệt tâm hăng hái họ đã chứng tỏ để ủng hộ Thiên Chúa và Mẹ Ngài trong cuộc đại chiến đánh bại Luxiphe. Thiên Chúa truyền cho tất cả các vị phải tâu lên để Đức Nữ Vương họ biết về các mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Chuộc, nhưng không được tiết lộ gì về phần vụ tuyệt cao dành cho Người trong việc chu toàn các mầu nhiệm ấy. Sau cùng, Đức Tổng Thần Micae được đặt làm thống lãnh tất cả cơ đoàn vinh hiển nói trên. Đó là việc chuẩn bị sau cùng để Mẹ Maria sinh vào trần gian. Cha mẹ Người là ông Gioakim và bà Anna.

Ngày thể xác Mẹ Maria được hình thành là ngày Chúa Nhật, tương ứng với ngày đầu tiên trong công cuộc sáng tạo. Thể xác Mẹ chỉ tiếp nhận ân sủng, cho nên, toàn thể đều rất trọn vẹn, rất siêu nhiên. Không bao giờ có một xác thể con người nào được hình thành với bấy nhiêu hoàn thiện, bấy nhiêu tinh tế và bấy nhiêu mĩ lệ. Mặc dầu thể xác Mẹ có thể chịu đau khổ, nhưng không hề có một mầm giống bệnh hoạn, chết chóc và hư hoại nào, tức những hậu quả của hình phạt vì tội lỗi Adong.

Ngày Thứ Bảy tiếp đó, một ngày ứng với ngày nghỉ, ngày đại lễ chung kết cho việc sáng tạo, Thiên Chúa tạo nên linh hồn Mẹ Maria. Để kỷ niệm biến cố này, Chúa Thánh Linh đã soi sáng cho Giáo hội hiến dâng ngày Thứ Bảy trong tuần lễ cho Mẹ Maria. Lúc sáng tạo linh hồn đầy phúc đức hơn hết mọi linh hồn này, Thiên Chúa Ba Ngôi đã tỏ hết tình âu yếm hơn cả trước khi sáng tạo con người đầu tiên. Ngài nói: “Ta hãy sáng tạo Maria giống hình tượng và tương tự Ta. Ta hãy làm cho Maria nên Nữ Tỳ thật của Ta, nên Hiền Thê thật của Ta, để Maria xứng đáng làm Mẹ Con duy nhất của Cha hằng hữu”. Sau khi sáng tạo linh hồn Mẹ rồi, Chúa Ba Ngôi còn kêu lên một cách khoái thú hơn ở địa đường ngày trước rất nhiều: “Tất cả mọi phương diện nơi Maria đều hoàn toàn thiện mỹ”.

Thật vậy, không những nguyên tội bị gạt bỏ khỏi linh hồn Mẹ, mà linh hồn Mẹ còn rực rỡ với những ơn cao cả Thiên Chúa ban riêng, tới một cao độ tuyệt vời, đến nỗi tất cả các bậc thần thánh hợp một cũng không thể sánh lại được, không ngôn ngữ loài người nào có thể diễn tả được. Thoạt khi vừa được sáng tạo, linh hồn Mẹ đã hợp nhất ngay với xác thể đang chờ linh hồn. Đó là sự Đầu Thai Vô Nhiễm.

Lúc đó, thánh nữ Anna chìm sâu vào một cơn xuất thần tuyệt vời. Bà tiếp nhận những ánh sáng linh động, hiểu được những mầu nhiệm rất sâu xa. Hiệu quả của cơn xuất thần đó kéo dài suốt cuộc sống của bà. Nhưng trong thời gian bà cưu mang Mẹ Maria, những hiệu quả đó vĩ đại hơn. Ngoài ra, ơn ngoại thường ấy còn tái hiện nhiều lần trong thời gian cưu mang ấy.

Về phần Mẹ Maria, lúc đầu thai, Mẹ được hưởng ơn nhìn thấy Thần tính Thiên Chúa, một thị kiến vượt cao hơn tất cả các thị kiến, các mạc khải các thánh được, chỉ trừ có phúc thấy Chúa trên thiên đàng.

Trí năng và tâm hồn Mẹ đều nên hoàn hảo diệu kỳ. Trí năng của Mẹ được trang sức bằng một tri thức thiên phú hầu như vô cùng. Mẹ thấu hiểu các mầu nhiệm về Thần tính, về Chúa Ba Ngôi, về ơn Nhập Thể và Cứu Chuộc, về những vẻ tráng lệ của cuộc sáng tạo, về thiên thần và loài người, về lịch sử dân riêng Chúa chọn, lịch sử các Tổ phụ, các tiên tri, về thiên đàng, về luyện ngục, về u ngục và về hoả ngục; tắt một lời, về tất cả mọi sự vật tự nhiên và siêu nhiên phù hợp với vẻ cao trọng của Thiên Chúa.

Tâm hồn Mẹ được trang điểm bằng những ơn Thánh Linh và tất cả các nhân đức với một mức độ hoàn toàn lạ lùng. Vì Mẹ vượt trên các thiên thần và loài người, nên khi vừa đầu thai, Mẹ Maria đã thực thi những hành vi nhân đức phù hợp với cấp bậc của Mẹ. Mẹ đã dâng lên Thiên Chúa những niềm tôn thờ, ca tụng, tri ân, yêu mến, để phụng sự Ngài và cho vinh quang Ngài. Mẹ cũng đã sấp mình trước Oai Nghi Thiên Chúa để tỏ lòng tôn thờ bề ngoài. Mẹ đã dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin cho loài người mà Mẹ khởi sự bênh đỡ cho, cũng như cầu xin cho Đấng Cứu Chuộc chóng đến giải thoát loài người khỏi ách nô lệ ma quỷ. Một điều rất đáng chú ý là: ngay bấy giờ, Mẹ đã tuôn châu lệ khóc thương tội lỗi và tai nạn loài người phải chịu. Mẹ cũng không quên song thân mà Mẹ nhận thức được trong Thiên Chúa. Mẹ cầu xin cách riêng cho hai ngài, và ngay bấy giờ, Mẹ đã chu toàn trách vụ một người con hiếu kính nhất.

Thiên Chúa cũng tỏ cho Mẹ thấy những thiên thần Chúa ban để bảo vệ Mẹ. Sau khi ân cần niềm nở đón tiếp các vị, Mẹ mời các vị ca tụng Thiên Chúa tối cao bằng những ca vịnh đầy thánh đức. Mẹ cũng chỉ vẽ cho họ cả cách chu toàn thánh vụ ca tụng mà họ phải cùng với Mẹ chu toàn suốt trong cuộc đời Mẹ ở trần gian.

Ngay còn trong thai, Mẹ đã thực hiện tất cả các hành vi ấy, nhất là hành vi về các đức thờ phượng, nên Mẹ đã lập công trạng lớn lao hơn tất cả các thánh.

LỜI MẸ HUẤN DỤ

Hỡi con, thánh ý Con Rất Thánh của Mẹ là con phải thấm nhiễm những lời Mẹ khuyên dạy cũng như các nhân đức và công việc Mẹ làm. Con hãy chú ý và tin tưởng lắng nghe Mẹ: Mẹ sẽ nói cho con nghe những lời hoàn thiện nhất, những lời sinh sự sống đời đời…

Thụ tạo, khi vừa biết dùng trí khôn, phải thờ lạy, yêu mến, phụng sự và tôn vinh Đấng Sáng Tạo nên mình như Chúa độc nhất tối cao. Các bậc cha mẹ có trách vụ tự nhiên là phải dạy dỗ con cái mình về điều ấy ngay từ khi chúng hiểu biết, và phải hướng dẫn chúng về Thiên Chúa là cứu cánh tối cao của chúng. Họ phải chuyển hướng chúng khỏi những trò ấu trĩ phóng túng mà bản tính đồi truỵ hướng về. Ngay trước khi chúng sinh ra, họ đã phải nhiệt thành cầu xin cho chúng được thoát khỏi cảnh nộ lệ nguyên tội rồi…

Thân mẫu thánh thiện của Mẹ đã không quên sót một việc nào trong các nhiệm vụ ấy. Thoạt vừa nhận ra Mẹ hình thành trong lòng người, người đã nhân danh Mẹ mà thờ lạy và tạ ơn Thiên Chúa.

Sau khi đã nhận thức được Thiên Chúa, linh hồn không được rời xa Ngài nữa để hầu luôn luôn kính sợ, yêu mến và tôn dương Ngài. Hỡi con, con hãy chú tâm nhìn lên Ngài. Hãy suy niệm những vẻ trọn lành vô cùng của Ngài, vẻ đẹp vẹn tuyền của Ngài, những vẻ đáng mến không bờ bến của Ngài. Chính Ngài đã sáng tạo tất cả những sự hiện hữu và bao bọc chúng trong ơn Quan Phòng của Ngài, mặc dầu Ngài chẳng cần phải có chúng. Chính Ngài đã bỏ mạng sống mình và chịu muôn nghìn đau khổ thay cho loài người, mà chẳng thèm lấy của loài người một chút công sá nào. Con hãy chăm chú sử dụng tài năng của con trong cánh đồng bao la đầy nhân từ và ơn nghĩa của Thiên Chúa. Nếu quên sót những ơn đó, thật là một vô ơn đáng xấu hổ. Tuy nhiên, nếu vì yếu đuối mà quên sót cách nào, con hãy hối hả nâng tư tưởng lên cùng Thiên Chúa, tán tụng Ngài với hết dạ ân cần và khiêm nhượng con có thể. Con phải liên tục thực thi như vậy, cả cho con, cả thay cho mọi thụ tạo.

Để phấn khích mình nhiệt thành hơn trong việc này, con hãy suy niệm về hiệu quả khi Mẹ gặp Sự Thiện tối cao. Sự Thiện này đã đâm một vết thương hạnh phúc vào tâm hồn Mẹ, cũng như vào tình yêu của Trái Tim Mẹ. Nên Mẹ liền hiến toàn thân dứt khoát cho Ngài đời đời. Tuy thế, cho đến ngày cuối cùng đời Mẹ, Mẹ vẫn hằng cẩn thủ để khỏi làm mất Sự Thiện ấy. Sau cùng, sự con biết mình, biết sự hèn hạ của mình phải đi kèm theo sự biết Chúa, biết lòng Ngài yêu thương con. Con phải lợi dụng sự biết mình làm thang lên tới sự nhận biết Chúa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *