TRANG CHỦ / THÔNG TIN / HUYNH ĐOÀN (page 3)

HUYNH ĐOÀN

Thánh lễ thâu nhận Đoàn viên Huynh Đoàn Đa Minh Gx. Phạm Pháo – Gp. Bùi Chu

Sáng ngày 16/04/2018, tại Thánh đường giáo xứ Phạm Pháo, thuộc Liên huynh Vinhsơn, giáo Hạt Quần Phương, dưới sự Linh hướng của Cha xứ Micae Phạm Văn Tương cùng Cha Đặc trách HĐĐM/Gp. Bùi Chu Giuse Nguyễn Văn Thuần, OP, và BPV/HĐ tổ chức nghi thức thu nhận cho 21 anh chị trong Thánh Lễ.

Đọc thêm