Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B (2012-2024)

Suy niệm

 – Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi (2008 – 2010)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A (2011)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B (2012)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm C (2013)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A (2014)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B (2015)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm C (2016)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A (2017)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B (2018)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 28,16-20)

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.

Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.

Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” 

Năm 2024:

Năm 2021:

Năm 2018:

Lm. FX. Nguyễn Văn Nhứt

Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy – Lễ Hôn phối

Lm. Vinhsơn Phạm Xuân Hưng 

Năm 2015:

Lm Môrit Lục Vĩnh Phố

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Gm Giuse Đinh Đức Đạo

Lm Gioan.B Trần Anh Long

Lm Giuse Trần Văn Việt

Năm 2012:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Biển Đức Vương Thuật

SUY NIỆM