gxdaminh

 
 

M�a Thường Ni�n

Cn 01 : Lễ qu�n tẩy

Cn 02 thường ni�n C

Cn 03 thường ni�n C

Cn 04 thường ni�n C

Cn 05 thường ni�n C

Cn 06 thường ni�n C

Cn 07 thường ni�n C

...........

Cn 11 thường ni�n C

Cn 12 thường ni�n C

Cn 13 thường ni�n C

Cn 14 thường ni�n C

Cn 15 thường ni�n C

Cn 16 thường ni�n C

Cn 17 thường ni�n C

Cn 18 thường ni�n C

Cn 19 thường ni�n C

Cn 20 thường ni�n C

Cn 21 thường ni�n C

Cn 22 thường ni�n C

Cn 23 thường ni�n C

Cn 24 thường ni�n C

Cn 25 thường ni�n C

Cn 26 thường ni�n C

Cn 27 thường ni�n C

Cn 28 thường ni�n C

Cn 29 thường ni�n C

Cn 30 thường ni�n C

Cn 31 thường ni�n C

Cn 32 thường ni�n C

Cn 33 thường ni�n C

Cn 34 thường ni�n C

C�c Lễ Ri�ng Biệt

Ch�a Ba Ng�i

Th�nh Thể

Th�nh Gioan Tẩy Giả

Th�nh Ph�r� v� th�nh Phaol�

T�i liệu Kh�nh nhật truyền gi�o

B�i giảng Kh�nh nhật Truyền Gi�o

Th�nh Mẫu Thi�n Ch�a

Đức Maria Hồn X�c L�n Trời

C�c Th�nh Tử Đạo Việt Nam

Ch�a Kit� Vua Vũ Trụ

M�a Vọng

Tuần I M�a Vọng

Tuần II M�a Vọng

Tuần III M�a Vọng

Tuần IV M�a Vọng

M�a Gi�ng Sinh

Lễ Đ�m Gi�ng Sinh

Gi�ng Sinh : Lễ Ban Ng�y

Lễ Th�nh Gia C

Lễ Hiển Linh A-B-C

Lễ Hiển Linh (phần II)

M�a Chay

Thứ tư Lễ Tro

Tuần I M�a Chay

Tuần II M�a Chay

Tuần III M�a Chay

Tuần IV M�a Chay

Tuần V M�a Chay

Ch�a nhật Lễ L�

Suy niệm Tuần Th�nh

M�a Phục Sinh

Ch�a nhật I Phục Sinh

Ch�a nhật II Phục Sinh

Ch�a nhật III Phục Sinh

Ch�a nhật IV Phục Sinh

Ch�a nhật V Phục Sinh

Ch�a nhật VI Phục Sinh

Lễ Ch�a Thăng Thi�n

Lễ Hiện Xuống

 

 

Tủ s�ch lưu trữ :

Năm A

Năm B

Năm C